Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 421-МИ
Ловеч, 04.04.2018

ОТНОСНО: Обявяване на Мариета Цветанова Цанкова за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

С писмо с вх. № 240/02.04.2018 г. Председателят на Общински съвет Ловеч уведомява ОИК Ловеч, че е постъпило заявление с вх. № ОС-03-303/02.04.2018 г. от Виктор Василев Стойчев - общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ, с което заявява желанието си да подаде оставка като общински съветник в Общински съвет Ловеч. От приложеното заявление с № ОС-03-303/02.04.2018 г. от Виктор Василев Стойчев се установява волята му за предсрочно прекратяване на пълномощията му на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА.  Съгласно изготвена от „Информационно обслужване“ АД Справка за класиране според преференциите, следващият кандидат от кандидатската листа на ПП ГЕРБ е Мариета Цветанова Цанкова.

Предвид изложеното, на основание чл. 30, ал. 7, във връзка с ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Ловеч

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА предсрочното прекратяване на пълномощията на Виктор Василев Стойчев като общински съветник в Общински съвет Ловеч и анулира издаденото удостоверение.

Обявява за избран за общински съветник в Общински съвет Ловеч Мариета Цветанова Цанкова, ЕГН ***, от кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

На обявения за избран кандидат да се издаде удостоверение.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет Ловеч.

Настоящото решение,  съгласно чл. 30, ал. 8  от ЗМСМА, не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото решение да се постави на таблото за обяви на Община Ловеч и на интернет страницата на Общинска избирателна комисия Ловеч.

Председател: Ваня Христова Иванова

Секретар: Йорданка Владимирова Минчева

* Публикувано на 04.04.2018 в 13:26 часа

Календар

Решения

  • № 421-МИ / 04.04.2018

    относно: Обявяване на Мариета Цветанова Цанкова за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 420-МИ / 12.01.2018

    относно: Обявяване на Силвия Иванова Дулева за избрана за общински съветник в Общински съвет Ловеч

  • № 419-МИ / 12.01.2018

    относно: Утвърждаване списък А и списък Б, съгласно справка за класиране според преференциите и обявяването й на интернет страницата на ОИК Ловеч

всички решения