Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 215-МИ
Ловеч, 03.11.2019

ОТНОСНО: жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева – независим кандидат за общински съветник в община Ловеч

Постъпила е жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч. Жалбата е против Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, общ. Ловеч, обл. Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници от 28.10.2019 г. като е посочено правно основание чл. 459 от Изборния кодекс. Приложени са и копия на протоколи на секционни избирателни комисии, описани в жалбата.

ОИК Ловеч счита, че съгласно чл. 459, ал. 1 от Изборния кодекс всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, може да обжалват решението на общинска избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в седмодневен срок от обявяване на решението. Въпреки, че жалбата е адресирана до ОИК Ловеч, комисията не е компетентна да разгледа същата, тъй като съгласно чл. 88, ал. 1, т. 6 от АПК не подлежат на оспорване по административен ред актовете, за които в специален закон е предвидено оспорване направо пред съд. Именно такъв административен акт е и обжалваното Решение № 189-МИ на Общинската избирателна комисия, общ. Ловеч, обл. Ловеч, за определяне на резултатите от гласуването за общински съветници от 28.10.2019 г. Т.е. обжалва се акт, за който се прилага специалния ред за обжалване посочен в раздел XI от Изборния кодекс. На основание чл. 88, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от АПК ОИК Ловеч следва да остави жалбата без разглеждане и същата да се препрати на компетентния орган – Административен съд Ловеч.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба с вх. № 224/01.11.2019 г., 15.45 ч. от Цветослава Съйкова Банева независим кандидат за общински съветник в община Ловеч и ИЗПРАЩА жалбата по компетентност на Административен съд Ловеч.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 03.11.2019 в 09:24 часа

Календар

Решения

  • № 233-МИ / 18.12.2019

    относно: молба с вх. № 263 от 18.12.2019 г. от Иван Петков Иванов

  • № 232-МИ / 18.12.2019

    относно: обявяване на действителния резултат във връзка с административно дело № 517/2019 г. по описа на Административен съд Ловеч

  • № 231-МИ / 05.12.2019

    относно: приемане на становище относно административно дело № 517 по описа за 2019 г. на Административен съд Ловеч

всички решения