Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Ловеч, 15.10.2019

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е Предложение за състава на подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Ловеч от Венцислав Христов – Зам. кмет на Община Ловеч, подписал за Кмет на община Ловеч съгласно Заповед № З-1453 от 24.09.2019 г., с вх. № 113/15.10.2019 г., 09:48 ч. Към предложението са приложени документите по т. 23 от Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК – предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите; копия от удостоверения за актуално правно състояние на партиите и решения за създаване на коалициите; пълномощни на лицата, участвали в преговорите; протокола от консултациите; копие от съобщението за провеждане на консултациите и начина на обявяването му.

Постъпилото писмено предложение отговаря на изискванията на чл. 91, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК. Постигнато е съгласие между участващите партии и коалиции относно назначаване на ПСИК. Като взе предвид наличието на съгласие ОИК Ловеч счита, че са налице условията за назначаване на ПСИК на територията на общината.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 11, чл. 90, ал. 1 и чл. 92 от Изборния кодекс и т. 15 от Решение № 935-МИ от 02.09.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

НАЗНАЧАВА състава на подвижна секционна избирателна комисия в община Ловеч в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

ЕГН

Длъжност

Партия/коалиция

1

Красимира Радкова Маринова

**********

Председател

ГЕРБ

2

Виолетка Кирилова Маринова

**********

Зам. председател

БСП

3

Магдалена Дончева Николова

**********

Секретар

ВОЛЯ

4

Верка Никифорова Георгиева

**********

Член

ГЕРБ

5

Васко Драгнев Василев

**********

Член

БСП

6

Мариян Станиславов Пенев

**********

Член

ОП

7

Анелия Георгиева Ангелова

**********

Член

ДПС

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 15.10.2019 в 15:45 часа

Свързани решения:

166-МИ/26.10.2019

Календар

Решения

  • № 242-МИ / 03.08.2023

    относно: констатиране прекратяването на пълномощията на общински съветник и обявяване на следващия в листата за избран

  • № 241-МИ / 31.07.2023

    относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Славяни

  • № 240-МИ / 21.07.2023

    относно: писмо с вх. № 298/18.07.2023 г. от Петър Цолов – Председател на Общински съвет Ловеч с приложено заявление от Нели Веселинова Читинова

всички решения