Общинска избирателна комисия Ловеч


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Ловеч, 11.10.2019

ОТНОСНО: Жалба с вх. № 87/10.10.2019 г., 12:31 ч., от Павлина Гешева Станчева

Постъпила е Жалба с вх. № 87/10.10.2019 г., 12:31 ч., по общия входящ регистър на ОИК Ловеч, подаден от Павлина Гешева Станчева, която по характера си представлява сигнал за извършени нарушения. Посочва се, че подателят в качеството на жител на гр. Ловеч и избирател прилага на вниманието на ОИК Ловеч пет нарушения на Изборния кодекс – чл. 181 (1) и чл. 182 (1), на Закона за закрила на детето – чл. 11 (4), на Закона за предучилищното и училищното възпитание – чл. 11 (2), ППЗНП – чл. 4, ал. 1, направени еднолично от кандидат-кмета на ПП ГЕРБ Корнелия Добрева Маринова. Описани са в пет подточки конкретни действия: 1. Нерегламентирано присъствие и изказване в нарушение на Изборния кодекс – на откриването на завод за авточасти ВОС в Баховица – на 26 септември; 2. Нерегламентирано присъствие и изказване в нарушение на Изборния кодекс – на Откриване на фестивала „Младите в театъра“ в ДТ Ловеч – на 02.10; 3. Нерегламентирано присъствие в нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето – на Вечер на поезията в КДК Ловеч – на 03.10; 4. Нерегламентирано присъствие в нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК и на чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ кв. Гозница с група кандидат-съветници от листата на ГЕРБ на 03.10; 5. Нерегламентирано присъствие и предизборна изява в нарушение на чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс – на представянето на книгата „Без заглавие“ на Н. Кралевска в КДК Ловеч – на 07.10.2019 г. Допълнително в 16.46 ч. в същия ден /вх. № 93/10.10.2019 г./ г-жа Павлина Гешева е изпратила в подкрепа на жалбата си пет бр. снимки, както и допълнително линкове от видеозаписи за доказване извършването на сочените нарушения.

ОИК Ловеч разгледа приложените доказателства по отделни нарушения:

1. Първото твърдяно нарушение е за нерегламентирано присъствие и изказване в нарушение на ИК на откриването на завод за авточасти ВОС в Баховица, осъществено на 26 септември.  За доказване на нарушението е посочен линк към woutube.com, а именно https://www.youtube.com/watch?v=yjYuPXsXY-A&feature=push-u-sub&attr_tag=eQwB5326pU3NZKhP%3A6. Членовете на ОИК Ловеч изгледаха записа озаглавен „Откриване на VOSS Automotive Ловеч“, който е с продължителност от 13.22 мин. и е публикуван на 06.10.2019 г. От записа е видно, че на публично събитие сред присъстващите е г-жа Корнелия Маринова. Видеозаписът представя основно водещата на предаването, която поставя въпроси на интервюираните и отделни кадри от публично събитие, на което присъстват много хора в препълнена зала. Интервютата са с г-жа Корнелия Маринова, г-н Роланд Вайс, който е представен като управляващ директор на VOSS Automotive България и г-н Томас Рьотинг, който е представен като Изпълнителен директор на VOSS Automotive България. В записа интервюто на г-жа Маринова е от 0:12 мин. до 2:38 мин и от 10:27 мин до 12:33 мин. В посочените интервали г-жа Маринова отговаря на поставени въпроси.

ОИК Ловеч счита, че в ИК не се съдържа забрана кандидатите за кметове да присъстват на различни публични събития. Като граждани кандидатите могат да посещават свободно различни мероприятия и участието им в изборите като кандидати не може да има за последица ограничаването на правата им като граждани да участват и присъстват на публични събития. В представения запис не се съдържа и призив за гласуване каквото е задължително като елемент на „предизборна агитация“. Така съгласно § 1, т. 17 от ДР на ИК и т. 6 от Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. „предизборна агитация“ е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. В представеното интервю, публикувано на 06.10.2019 г. в youtube.com не се съдържат изобщо елементите на предизборна агитация.

2. Второто нарушение, посочено в изложението е Нерегламентирано присъствие и изказване в нарушение на Изборния кодекс – на Откриване на фестивала „Младите в театъра“ в ДТ Ловеч – на 02.10. Като доказателство е посочен линк както следва:  https://web.facebook.com/dramatheatrelovech/videos/1332131596947205/. Членовете на ОИК Ловеч изгледаха видеозаписа, който е публикуван в профил в социалната мрежа „Драматичен театър Ловеч/Drama Theatre Lovech“. Видеозаписът съдържа част от церемония по откриване на фестивала „Младите в театъра“ и отразява приветствия на различни лица. Приветствие произнася и г-жа Корнелия Маринова, подарява цветя и пожелава успехи. В произнесеното слово, не се открива призив за агитация в предстоящите избори. Не се и открива, изявление от страна на г-жа Маринова, че участва и приветства присъстващите в качеството на действащ Кмет на гр. Ловеч. Липсва разпоредба в ИК, която да указва какво е „нерегламентирано присъствие“, но и като цяло липсва забрана за участие на гражданите в различни мероприятия поради регистрацията им като кандидати за определен вид избор. В изслушаното изказване, не се и откриват нарушения на ИК от страна на г-жа Корнелия Маринова – няма изрази призоваващи присъстващите за подкрепа или неподкрепа на кандидата.

3. Трето посочено нарушение, е нерегламентирано присъствие в нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК, на чл. 11, ал. 4 от Закона за закрила на детето – на Вечер на поезията в КДК Ловеч – на 03.10. Представени са снимки, от които е видно, че г-жа Маринова присъства в зала на Клуба на културните дейци като залата е пълна с много присъстващи други лица. Няма доказателства направени ли са изявления на това събитие, нито как са нарушени разпоредбите на ИК. Само по себе си присъствието на г-жа Маринова на събитие „Вечер на поезията“ не представлява нарушение на правилата за предизборна агитация. Посочва се и нарушение на чл. 11, ал. 4 от ЗЗДет. Съгласно посоченият текст „всяко дете има право на закрила срещу въвличане в политически, религиозни и синдикални дейности“. Няма доказателства и дори твърдения за наличие на такъв характер на организираното събитие „Вечер на поезията“. Самото наименование на същото не предполага извършването на политическа, религиозна или синдикална дейност. Не става ясно както от подадената жалба, така и от приложения снимков материал какъв е характера на засягането на децата при организирането и провеждането на това събитие. Представена е една снимка, на която са изобразени кандидата и пет деца, но няма доказателства посочената снимка да е свързана с някаква предизборна проява изобщо с предизборна кампания на кандидата.

4. Четвърто нарушение е нерегламентирано присъствие в нарушение на чл. 182, ал. 1 от ИК и на чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ кв. Гозница с група кандидат-съветници от листата на ГЕРБ на 03.10. Като доказателство са приложени снимки. Съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК не се допуска предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала. От приложените снимки, е видно, че г-жа Маринова и други лица се намират на открито като вероятно това е двора на училище. Няма доказателства за извършена предизборна агитация, няма твърдения в какво се състои тя. Налице ли е призив за подкрепа в предстоящите избори за общински съветници и кметове, в какво се изразяват тези призиви. Само по себе си присъствието на определено място, до което достъп имат всички граждани, не представлява нарушение на ИК. На следващо място, се сочи за нарушение на чл. 11, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно сочената разпоредба в системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини. Не се сочи, какви са идеологическите и/или религиозни доктрини, които се налагат в посоченото „присъствие“ но посоченото на снимките място от страна на кандидата за кмет на община Ловеч и общински съветници.

5. Пето посочено нарушение е нерегламентирано присъствие и предизборна изява в нарушение на чл. 181, ал. 1 и чл. 182, ал. 1 от Изборния кодекс – на представянето на книгата „Без заглавие“ на Н. Кралевска в КДК Ловеч – на 07.10.2019 г. Като доказателство е посочен линк към публикация както следва: https://faktor.bg/bg/articles/kmetat-razbil-bastiona-na-bkp-v-lovech-moy-prioritet-e-izgrazhdane-na-natsionalen-memorial-za-zhertvite-na-komunisticheskiya-rezhim. Публикацията в електронното издание е от 08.10.2019 г. и е със заглавие „Кметът, разбил бастиона на БКП в Ловеч: Мой приоритет е изграждането на Национален мемориал за жертвите на комунистическия режим“. В статията е отразено представяне на петото допълнено издание на книгата на Нася Кралевска „Без име – Рушители и строители на България“. Посочено е, че събитието е организирано от общината и Клуба на дейците на културата като залата е била изпълнена с ученици, учители, граждани, местни бизнесмени и журналисти. Видно от електронното издание е проведена дискусия между присъстващите, като участие е взела и Корнелия Маринова. Не е ясно по какъв начин са нарушени забранителните разпоредби на ИК. Няма забрана за кандидатите да присъстват на публични събития. Посоченото като заглавие не предполага да е предизборна изява на кандидата, а напротив като организатори са посочени общината и Клуба на дейците на културата, а не съответния кандидат. Кандидатите, така както и гражданите на Реп. България имат право на изразяване и могат да участват в различни дискусии и срещи независимо от предизборните прояви – събрания и срещи.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Решение № 794-МИ от 27.08.2019 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия Ловеч

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 87/10.10.2019 г., 12:31 ч., от Павлина Гешева Станчева като неоснователна и недоказана.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Валентина Стефанова Недялкова

Секретар: Петко Георгиев Петков

* Публикувано на 11.10.2019 в 19:24 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 239-МИ / 01.06.2023

  относно: констатира и обявява прекратяване на пълномощията на кмет на кметство Малиново

 • № 238-МИ / 20.04.2023

  относно: обявяване за избран за общински съветник на следващия по ред кандидат в листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 • № 237-МИ / 09.03.2022

  относно: обявяване за избран за общински съветник на следващия по ред кандидат в листата на ПП „ГЕРБ“

всички решения